Love og vedtægter for Volvo 140 – 164 Klub Danmark

§1. Klubbens formål:
Klubben er en interesseklub for Volvo 140-164. Klubben skal udbrede kendskabet til disse modeller, tilbyde formidling af disse modeller og reservedele medlemmerne imellem, samt at skabe et hyggeligt ug udbytterigt samvær og give tips og råd samt, vejledning til medlemmerne.
Klubben er en landsdækkende klub..

§2. Medlemskab:

Klubben er åben for alle, der har interesse i Volvo 140-164`erne.
Hvis man ikke har en af disse modeller, men alligevel gerne vil være medlem af klubben, kan man blive støttemedlem,  og man har ingen stemmeret på generalforsamlingen., men må gerne deltage i den.

§3. Kontingent:

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet skal være betalt 14 dage efter forfaldsdato. Hvis kontingentet stadig ikke er betalt, er man udmeldt af klubben.
Støttemedlemmer betaler kun halv kontingent, af det fulde kontingent.

§4. Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftlig, evt. mail, til kasseren eller formanden,
Indbetalt kontingent refunderes ikke.

§5. Bestyrelse:

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Der vælges en formand, 2 område formænd, 1 kasserer, 1 sekretær og et bestyrelsesmedlem. Alle disse personer skal være på valg hvert andet år, og med ønske om genvalg.

§6. Klubbens medlemmer:

Klubbens medlemmer er ikke ansvarlige for klubbens forpligtelser.

§7. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ledes af en dirigent, som vælges på generalforsamlingen, men må ikke være medlem af bestyrelsen( afgøres på generalforsamlingen). Fortolkningsspørgsmål afgøres af dirigenten.
Generalforsamlingen kan til enhver tid godkende og vedtage forslag fra medlemmer og bestyrelsen.

Punkter på generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning fra det forløbne år.
3. Kasseren forelægger regnskabet.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af personer i paragraf 5, der skal ske i lige eller ulige år.
7. Eventuelt, hvor alt kan diskuteres og evt. også vedtages.

§8. Regnskab:
Klubbens regnskab varetages af en kasserer, som offentliggør regnskabet på generalforsamlingen, eller på foranledning af medlemmerne.

§9. Eksklusion:
Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsen, hvis det skønnes at det kan skade klubbens navn ved misbrug, og dens interesser, samt give den et dårligt rygte.

§10. Familie:
Et klubmedlems familie har ret til at deltage i klubbens møder og arrangementer, men har ingen stemmeret.

§11. Opløsning: Ved klubben eventuelle opløsning eller af andre årsager, tages der beslutning på en generalforsamling om hvad klubbens midler skal gå til. Regnskab skal forlægges.

§12.Donation: Det er på  generalforsamlingen  den. 3 November 2007 blevet vedtaget at midlerne som måtte være tilstede, skal tilfalde
SOS Børnebyerne, Amerikavej 15 B, 2 tv,  1755 København V

Må vi arbejde sammen om vores store interesse, i god og konstruktiv ånd, til fælles glæde og gavn for os alle.

Powered by: